INS TORREDEMBARRA

BATXILLERAT

- Requisits per cursar batxillerat

• Haver aprovat l'ESO.

• Tenir uns sòlids hàbits d'estudi.

• Tenir certa capacitat de treballar amb continguts abstractes.


- Requisits per aprovat batxillerat


Avaluació

• Contínua i diferenciada per matèries.

• Té lloc almenys una sessió d’avaluació trimestral.

• Els resultats de l’avaluació s’expressen amb qualificacions numèriques sense decimals.

• Es convoquen proves extraordinàries de recuperació de les matèries suspeses al curs anterior


Promoció

• Els alumnes promocionaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tinguin avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

• L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les ja superades.


Convalidació

• Es convaliden fins a dues matèries optatives o de modalitat.

• Si es cursa 5è o 6è del grau mitjà de música o de dansa en un centre oficial, es poden cursar només les matèries comunes del batxillerat.

Requisits